1. DADES IDENTIFICATIVES

1.1. L’INSTITUT VALENCIÀ DE L’AUDIOVISUAL I LA CINEMATOGRAFIA RICARDO MUÑOZ SUAY (IVAC) és una entitat amb domicili social siti a la plaça de l’Ajuntament, 17, de València. CIF: Q4601016A. Telèfon: 963539300. Adreça electrònica: ivac@gva.es

1.2. L’INSTITUT VALENCIÀ DE L’AUDIOVISUAL I LA CINEMATOGRAFIA RICARDO MUÑOZ SUAY (IVAC) és el propietari del domini d’esta web denominada BERLANGA FILM MUSEUM, d’ara en avant BFM, i el gestor dels seus continguts.

1.3. Així mateix, els noms de domini, titularitat de l’IVAC, són berlangafilmmuseum.com y berlangafilmmuseum.es.

2. OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ

2.1. Estes són les condicions generals (d’ara en avant condicions generals) que regulen l’accés, la navegació i l’ús dels llocs web sota estos dominis (d’ara en avant BFM o lloc web), així com les responsabilitats derivades de la utilització dels seus continguts (entenent d’ara en avant per continguts els textos, els gràfics, els dibuixos, els dissenys, els codis, el programari, les fotografies, la música, els vídeos, els sons, les bases de dades, les imatges, les expressions i les informacions, així com qualsevol altra creació protegida per les lleis nacionals i els tractats internacionals sobre propietat intel•lectual i industrial).

2.2. S’entendrà que l’accés o la mera utilització del web del BFM per part de l’usuari implica la seua adhesió a les condicions generals que l’IVAC tinga publicades en cada moment en què l’usuari accedisca al web del BFM. En conseqüència, l’usuari ha de llegir atentament les condicions generals. S’entendrà per usuari tota persona que accedisca, navegue, utilitze o participe en els servicis i activitats, gratuïtes o oneroses, desenrotllades en el web del BFM.

2.3. Estes condicions generals tenen com a objecte regular l’accés, la navegació i l’ús del web del BFM, però, independentment d’estes, l’IVAC podrà establir unes condicions particulars que regulen la utilització o la contractació de servicis específics oferits als usuaris a través del web del BFM. Així mateix, a través del web del BFM, l’IVAC podrà habilitar altres entitats perquè publiciten o presten els seus servicis. En estos casos, l’IVAC no serà responsable d’establir les condicions generals i particulars que hauran de tindre’s en compte en la utilització, la prestació o la contractació d’estos servicis per tercers, i, per tant, no en podrà ser considerat responsable.

2.4. Abans d’utilitzar o contractar els dits servicis específics prestats per l’IVAC, l’usuari haurà de llegir atentament les corresponents condicions particulars creades a este efecte per l’IVAC. La utilització o la contractació dels dits servicis específics implica l’acceptació de les condicions particulars que els regulen en la versió publicada per l’IVAC en el moment en què es produïsca la dita utilització o contractació.

3. DRETS DE PROPIETAT INTEL•LECTUAL I INDUSTRIAL

3.1. L’IVAC és titular o té la llicència corresponent sobre els drets d’explotació de propietat intel•lectual i industrial del web del BFM.

3.2. En cap cas s’entendrà que l’accés i la navegació de l’usuari implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total o parcial dels drets mencionats per part de l’IVAC.

3.3. En conseqüència, no està permés suprimir, eludir o manipular l’avís dels drets d’autor (copyright) ni qualsevol altra dada d’identificació dels drets de l’IVAC o dels seus titulars incorporades als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció, les empremtes digitals o qualsevol mecanisme d’informació o d’identificació que puguen trobar-se en els continguts.

3.4. Així mateix, està prohibit modificar, copiar, reutilitzar, explotar, reproduir, comunicar públicament, fer segones o posteriors publicacions, carregar arxius, enviar per correu, transmetre, usar, tractar o distribuir de la manera que siga la totalitat o part dels continguts inclosos en el web del BFM per a propòsits públics o comercials, si no es disposa de l’autorització expressa i per escrit de l’IVAC o, si és el cas, del titular dels drets corresponents.

3.5. Tot el material contingut en el lloc web BFM ha sigut cedit pels titulars dels drets. En alguns casos, l’IVAC no ha localitzat els drethavents del material. Si alguna persona o entitat acredita ser-ho, pot posar-se en contacte amb l’IVAC per a regularitzar la situació. Web: ivac.gva.es. Adreça electrònica: ivac@gva.es

4. ACCÉS

4.1. L’accés al web del BFM per part dels usuaris té caràcter lliure i gratuït; no obstant això, alguns dels servicis i continguts oferits pel BFM o per tercers a través del web del BFM poden trobar-se subjectes a la contractació prèvia del servici o producte i al pagament d’una quantitat de diners de la manera que es determine en les condicions particulars corresponents, i en este cas es posaran a la seua disposició de forma clara.

4.2. Quan siga necessari que l’usuari es registre o aporte dades personals per a poder accedir a algun dels servicis específics, per a la recollida, el tractament i, si és el cas, la cessió o l’accés de les dades personals dels usuaris s’haurà d’aplicar el que disposa la política de privacitat especificada més avant en este document.

4.3. Queda prohibida la contractació de productes i servicis a través del web del BFM per part de menors d’edat: estos hauran d’obtindre obligatòriament i amb anterioritat el consentiment dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran considerats responsables dels actes que duguen a terme els menors a càrrec seu, d’acord amb la normativa vigent.

5. UTILITZACIÓ DEL LLOC WEB

5.1. Si per a la utilització o la contractació d’un servici en el web del BFM l’usuari ha de registrar-se, serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Si com a conseqüència del registre es dota l’usuari d’una contrasenya, l’usuari es compromet a fer-ne un ús diligent i a mantindre-la en secret per a accedir a estos servicis. En conseqüència, els usuaris són responsables de l’adequada custòdia i confidencialitat de qualsevol identificador o contrasenya que els subministre el BFM, i es comprometen a no cedir-ne l’ús a tercers, siga temporal o permanent, ni a permetre que hi accedisquen persones alienes. Serà responsabilitat de l’usuari la utilització il•lícita dels servicis per qualsevol tercer il•legítim que empre a este efecte una contrasenya a conseqüència d’una utilització no diligent o de la pèrdua d’esta per l’usuari.

5.2. En virtut de l’anterior, l’usuari està obligat a notificar de forma immediata als gestors del web del BFM qualsevol fet que permeta l’ús indegut dels identificadors o contrasenyes, com ara el robatori, la pèrdua o l’accés no autoritzat, a fi de procedir a la cancel•lació immediata. Mentres no es comuniquen els fets, l’IVAC quedarà eximit de qualsevol responsabilitat que puga derivar-se de l’ús indegut per part de tercers dels identificadors o contrasenyes no autoritzats.

5.3. L’accés, la navegació i l’ús del web del BFM és responsabilitat de l’usuari, per la qual cosa es compromet a observar de manera diligent i fidel qualsevol instrucció addicional impartida per l’IVAC o pel personal autoritzat de l’IVAC relativa a l’ús del web del BFM i dels seus continguts.

5.4. Per tant, l’usuari s’obliga a usar els continguts de forma diligent, correcta i lícita, i, en particular, es compromet a abstindre’s de:

 • Utilitzar els continguts amb fins o efectes contraris a la llei, la moral i els bons costums generalment acceptats, o a l’orde públic.
 • Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, a menys que es dispose de l’autorització del titular dels drets corresponents o això estiga permés legalment.

6. LLICÈNCIA SOBRE LES COMUNICACIONS

6.1. En el cas que l’usuari envie informació de qualsevol tipus al web del BFM, este declara, garantix i accepta que té dret a fer-ho lliurement, que la dita informació no infringix cap dret de propietat intel•lectual, de marca, patent, secret comercial o qualsevol altre dret de tercers, i que no té caràcter confidencial ni és perjudicial per a tercers.

6.2. L’usuari reconeix assumir la responsabilitat i deixarà indemne l’IVAC i el web BFM per qualsevol comunicació que subministre personalment o a nom seu; eixa responsabilitat inclou, sense cap restricció, l’exactitud, la legalitat, l’originalitat i la titularitat de la comunicació.

6.3. L’acceptació d’estes condicions generals implica la cessió en exclusiva per part de l’usuari de qualsevol dret d’explotació de propietat intel•lectual o industrial que puga posseir sobre les comunicacions que faça a través del web del BFM o a l’IVAC.

7. RESPONSABILITATS I GARANTIES

7.1. L’IVAC no garantix ni es fa responsable de:

 • La continuïtat dels continguts del web del BFM.
 • L’absència d’errors en els dits continguts ni la correcció de qualsevol defecte que hi puga haver.
 • L’absència de virus o altres components danyosos en el web del BFM o en el servidor que el subministra.
 • La invulnerabilitat del web del BFM o la inexpugnabilitat de les mesures de seguretat que s’adopten en el domini.
 • La falta d’utilitat o rendiment dels continguts del web del BFM.
 • Els danys o perjuís que causara, a si mateixa o a un tercer, qualsevol persona que infringira les condicions, les normes i les instruccions que l’IVAC establix en el web del BFM o a través de la vulneració dels sistemes de seguretat del web del BFM.

No obstant això, l’IVAC declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins de les seues possibilitats i de l’estat de la tecnologia, per a garantir el funcionament del web del BFM i evitar l’existència i la transmissió de virus i tots altres components danyosos als usuaris.

8. ENLLAÇOS

Enllaços a altres llocs web

8.1. En el web del BFM, l’usuari podrà trobar enllaços a altres llocs web per mitjà de diferents botons, enllaços, bàners, etc. Estos llocs són gestionats per tercers. L’IVAC no té facultat ni mitjans humans ni tècnics per a conéixer, controlar i aprovar tota la informació, els continguts, els productes o els servicis facilitats per altres llocs web amb què s’establixen enllaços des del web del BFM. En conseqüència, l’IVAC no pot assumir cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web amb què s’establix un enllaç des del web del BFM: en concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i servicis, els seus propis enllaços o qualsevol dels seus continguts en general.

8.2. L’establiment de qualsevol tipus d’enllaç per part del web del BFM amb un altre lloc web alié no implica que hi haja algun tipus de relació, col•laboració o dependència entre l’IVAC i el responsable del lloc web alié.

Enllaços en altres llocs web amb destinació al web del BFM

8.3. Si qualsevol usuari, entitat o lloc web vol establir algun tipus d’enllaç amb destinació al web del BFM, haurà d’atindre’s a les estipulacions següents:

 • L’enllaç només es podrà dirigir a la pàgina inicial o home del web del BFM, excepte autorització expressa i per escrit de l’IVAC.
 • L’enllaç ha de ser absolut i complet, és a dir, ha de conduir l’usuari, per mitjà d’un clic, a l’adreça URL pròpia del BFM http://www.berlangafilmmuseum.com / http://www.berlangafilmmuseum.es, i ha d’incloure completament tota l’extensió de la pantalla de la pàgina principal del lloc web. En cap cas, llevat que l’IVAC ho autoritze de manera expressa i per escrit, el lloc web que realitza l’enllaç podrà reproduir de la manera que siga el web del BFM, incloure’l com a part del seu web o dins d’un dels seus marcs o crear un navegador sobre qualsevol de les pàgines del web del BFM.
 • En la pàgina que establix l’enllaç no es podrà declarar de cap manera que l’IVAC ha autoritzat l’enllaç, llevat que l’IVAC ho haja fet expressament i per escrit. Si l’entitat que realitza l’enllaç correctament des de la seua pàgina al web del BFM vol incloure en la seua pàgina web la marca, la denominació, el nom comercial, el rètol, el logotip, l’eslògan o qualsevol altre tipus d’element identificatiu del BFM, haurà de comptar prèviament amb la seua autorització expressa i per escrit.
 • L’IVAC no autoritza l’establiment d’un enllaç al web del BFM des d’aquelles pàgines web que continguen materials, informació o continguts il•lícits, il•legals, degradants, obscens i, en general, que contravinguen a la moral, l’orde públic o les normes socials generalment acceptades.

8.4. L’IVAC no té facultat ni mitjans humans ni tècnics per a conéixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o servicis facilitats per altres llocs web que tinguen establits enllaços amb destinació al web del BFM. L’IVAC no assumix cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu al web del BFM que establix eixe enllaç amb destinació al web del BFM: en concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i servicis, els seus propis enllaços o qualsevol dels seus continguts en general.

9. DURACIÓ I MODIFICACIÓ

9.1. L’IVAC podrà modificar els termes i les condicions ací estipulats, totalment o parcialment, publicant qualsevol canvi de la mateixa manera en què apareixen estes condicions generals o a través de qualsevol tipus de comunicació dirigida als usuaris.

9.2. La vigència temporal d’estes condicions generals coincidix, per tant, amb el temps de la seua exposició, fins que siguen modificades totalment o parcialment, moment en què passaran a tindre vigència les condicions generals modificades.

9.3. Amb independència del que disposen les condicions particulars, l’IVAC podrà donar per acabat, suspendre o interrompre, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, l’accés als continguts de la pàgina, sense possibilitat per part de l’usuari d’exigir cap indemnització. Després de la dita extinció, continuaran vigents les prohibicions d’ús dels continguts exposades anteriorment en estes condicions generals.

10. GENERALITATS

10.1. Els encapçalaments de les distintes clàusules són únicament informatius, i no afectaran, qualificaran o ampliaran la interpretació de les condicions generals.

10.2. En cas que hi haja discrepància entre el que s’establix en estes condicions generals i les condicions particulars de cada servici específic, prevaldrà allò disposat en estes últimes.

10.3. En el cas que qualsevol disposició d’estes condicions generals siga considerada nul•la o inaplicable, totalment o en part, per qualsevol jutjat, tribunal o òrgan administratiu competent, la dita nul•litat o inaplicació no afectarà les altres disposicions de les condicions generals ni les condicions particulars dels diferents servicis de l’IVAC.

10.4. El no-exercici o no-execució per part de l’IVAC de qualsevol dret o disposició continguda en estes condicions generals no constituirà una renúncia, excepte el reconeixement i l’acord per escrit per la seua part.

11. JURISDICCIÓ

11.1. Les relacions establides entre l’IVAC i l’usuari es regiran pel que disposa la normativa vigent sobre la legislació aplicable i la jurisdicció competent. No obstant això, per als casos en què la normativa preveja la possibilitat que les parts se sotmeten a un fur, l’IVAC i l’usuari, amb la renúncia expressa de qualsevol altre fur que puga correspondre’ls, se sotmetran als jutjats i tribunals de la ciutat de València.

12. NAVEGACIÓ ANÒNIMA A TRAVÉS DE LES PÀGINES WEB

L’IVAC, institut titular del lloc web del BFM, només obté i conserva la següent informació sobre els visitants del web del BFM:

 • El nom del domini del proveïdor PSI o adreça IP que els dóna accés a la xarxa. Per exemple, un usuari del proveïdor xxx únicament estarà identificat amb el domini xxx.es o la adreça IP. D’esta manera serà possible elaborar estadístiques sobre els països i els servidors que visiten més sovint el web del BFM.
 • La data i l’hora d’accés al web del BFM. Això ens permet saber les hores de més afluència i dur a terme els ajustos necessaris per a evitar problemes de saturació en hores punta.
 • L’adreça d’Internet des de la qual va partir l’enllaç que dirigix al web del BFM. Esta dada farà possible conéixer l’efectivitat dels distints bàners i enllaços que adrecen al servidor del web del BFM, a fi de potenciar els que oferisquen millors resultats.
 • La referència de peticions HTTP de cada secció. Això permetrà conéixer les àrees de més èxit i augmentar i millorar el seu contingut, a fi que els usuaris obtinguen un resultat més satisfactori.

La informació obtinguda d’esta manera és totalment anònima, i en cap cas pot ser associada a un usuari concret i identificat.

13. NAVEGACIÓ AMB GALETES

La pàgina web del BFM podria utilitzar galetes, fitxers de dades xicotets que es generen en l’ordinador de l’usuari i que permeten a l’IVAC obtindre dades com ara:

 • La data i l’hora de l’última vegada que l’usuari va visitar la web del BFM.
 • El disseny de continguts que l’usuari va triar en la seua primera visita a la web del BFM.
 • Elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a les àrees restringides.

L’usuari té l’opció d’impedir la generació de galetes per mitjà de la selecció de l’opció corresponent en el seu programa navegador. No obstant això, l’IVAC advertix que no es responsabilitza del fet que la desactivació impedisca el bon funcionament de la pàgina.

14. TRACTAMENT DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL (POLÍTICA DE PRIVACITAT)

L’IVAC, institut de nacionalitat espanyola amb domicili social a la plaça de l’Ajuntament, 17, de València (Espanya), és el titular del lloc web del BFM. D’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades, així com en matèria de servicis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l’usuari accepta que les dades personals aportades en el moment del registre, o qualsevol altra facilitada a l’IVAC per a l’accés a alguns dels servicis del lloc web, siguen incorporades a fitxers titularitat d’esta empresa, amb la finalitat de facilitar la prestació dels servicis sol•licitats, per a la correcta identificació dels usuaris que sol•liciten servicis personalitzats en el web del BFM, per a la realització d’estudis estadístics dels usuaris registrats en el web del BFM que permeten dissenyar millores en els servicis prestats, per a la gestió de tasques bàsiques d’administració, així com per a mantindre informats els usuaris, siga per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà, de les novetats, els productes i els servicis relacionats amb l’IVAC o amb terceres empreses col•laboradores.

En el cas de comunicacions comercials a través del correu electrònic o d’un mitjà equivalent, l’usuari presta el seu consentiment exprés per a l’enviament de publicitat a través del dit mitjà. En el procediment d’alta del Directori de Professionals de la Comunitat Valenciana, l’usuari presta el seu consentiment exprés per a la publicació de les seues dades de contacte en el dit directori, l’accés al qual serà lliure i la finalitat del qual és afavorir la trobada entre professionals del sector audiovisual i potencials ocupadors. La utilització de les dades recollides en el directori per a qualsevol ús diferent de l’assenyalat, i en particular per a fins publicitaris o enviament de correu brossa, serà contrària a la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

L’IVAC es compromet a complir la seua obligació de secret respecte a les dades de caràcter personal i a tractar-les amb confidencialitat, i assumix, a estos efectes, les mesures tècniques, organitzatives i de seguretat necessàries per a evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat, d’acord amb el que establixen la Llei Orgànica 15/1999,de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i la resta de legislació aplicable.

L’usuari respondrà, en tot cas, de la veracitat de les dades facilitades; en conseqüència, l’IVAC es reserva el dret a excloure dels servicis registrats tot usuari que haja facilitat dades falses, sense perjuí de les altres accions que siguen procedents en dret.

Qualsevol usuari registrat pot, en qualsevol moment, exercir el dret a accedir, rectificar i, si és el cas, cancel•lar les seues dades de caràcter personal subministrades, per mitjà d’una petició escrita dirigida a l’Institut Valencià de l’Audiovisual i la Cinematografia, plaça de l’Ajuntament, 17, València (Espanya).